Sosyal İnovasyon Merkezi

Sosyal İnovasyon Nedir?

Volkan Gülüm

Sosyal inovasyon, insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir.

Sosyal girişimciler, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne, gerçekleştirdikleri toplumsal yenileşme (sosyal inovasyon) projeleri ile katkı yapma iddiasında olan bireylerdir. Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdikleri her proje, yalnızca ele alınan sorunun çözümüne katkı yapmaz, aynı zamanda o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve yöntemleri de değiştirir.

Sosyal inovasyon, bireysel sosyal girişimciler, birkaç bireyden oluşan gruplar, ortak hedefi olan sosyal topluluklar veya çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. Sosyal inovasyon yapan kurumlar yalnızca kamu kurumları, vakıflar, dernekler ve kar amacı gütmeyen şirketlerden oluşmaz.  Kar amacı olan şirketlerin de sosyal inovasyon amacıyla gerçekleştirdiği projeler olabilir ve içinde bulundukları topluma sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir katkı yapabilir.

Yenilikçi toplumsal projeler, çok taraflı bir çalışmayı gerektirdiğinden, son dönemlerde, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği çeşitli projeler üretilmektedir. Sosyal inovasyonu diğerlerinden ayıran en temel fark, inovasyon sürecinin temel amacının finansal bir kazanç elde etmek değil toplumsal bir yenileşmeyi hedeflemesidir. İyi bir sosyal inovasyon projesini belirleyen, kimin gerçekleştirdiğinden çok hangi amaçla kimler için gerçekleştirildiğidir.

Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in temel amacı karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmektir. Geliştirdiği, uyguladığı veya desteklediği yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir bir yaşam için katkı verir. Projelerinin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, cesaret, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik gibi değerleri her aşamada gözetir. İçinde bulunduğu/gerçekleştirdiği çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verir.

SİM’in bir diğer önemli hedefi, toplumsal yenileşme için uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası olmaktır. Bu amaçla, bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı yapacak yenilikçi toplumsal düşünceler, yöntemler ve projeler geliştirirken; diğer yandan bunların hayata geçmesi için bireyler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve kamu kurumları ile işbirliği yapar. Karşılanmamış toplumsal sorunların çözümünde çok taraflı bir paydaş ilişkisinin kilit önemi olduğuna inanır; bu ilişkinin güçlendirilmesi ve paydaşlar arasındaki etkileşimin arttırılması için kolaylaştırıcı rolü oynar. SIM, toplumsal yenileşmeye katkı yapan hiçbir kişi, kurum ve çalışma ağını rakibi görmez, alternatifi olmaya çalışmaz.

SİM bu çerçevede kendi ilke, değer ve amaçları ile paralel olan toplumsal yenileşme alanındaki tüm kişi, grup ve kurumlar ile işbirliği yapar. İnsan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlayacak tüm fikir, girişim ve projeleri destekler. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere tüm toplum kesimleri ile birlikte yenilikçi toplumsal çözümler üretir. Toplumsal yenileşme yalnızca yeni fikirler ile gerçekleştirilemez; yenileşmeyi ve değişmeyi sağlayan asıl unsur yeni fikirlere sahip insanların diğer insanlarla beraber ortaya koyacağı çalışmadır. Bu amaçla SİM, gerçek sonuçları olan kapsamlı çözümlerin projeden etkilenen bireylerin doğrudan katılım sağladığı projeler ile gerçekleşeceğine inanır. Yalnızca insanlar için değil, insanlarla birlikte çalışmayı önemser.

Hakkımızda

Biz Kimiz?