Çalışma Alanlarımız

Sürdürülebilirlik Çözümleri

Çalışma Alanlarımız

Sürdürülebilirlik Çözümleri

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak kurumlara yönelik, toplumsal değerlerle hareket eden, sorumluluk ve farkındalık bilinci yüksek uygulamalar ile kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri tasarlıyor ve uygulama süreçlerine destek oluyoruz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi sürecini kurumsal sürdürülebilirlik olarak adlandırıyoruz.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu devasa sorunların tüm toplumsal aktörlerin dahil olduğu bütüncül bir çözüm süreci ile çözülebileceği gerçeği; şirketlerin‘İyi Tüzel Yurttaşlar’ olarak içinde bulundukları toplum, toplumu oluşturan bireyler ve gezegenin gereksinimlerine duyarlı olmaları yönündeki kamuoyu beklentisi; şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesine yönelik gereksinimleri; şirketin başarılı bir gelecek kurmasında, ekonomik süreçlerin tek başına yeterli olmaması; şirket değerleme kriterlerine ekonomik performansın yanısıra sosyal ve çevresel performansların eklenmesi; yatırımcıların sürdürülebilir, sosyal duyarlılığı gelişmiş, tüketici tarafından tercih edilen, yetenek çekme konusunda başarılı şirketlere yönelik tercihi, sürdürülebilirlik çalışmalarını şirketlerin ana gündemi haline getirmiş bulunuyor.

Yapıp ettiklerimiz / iş süreçlerimiz, hangi toplumsal, kültürel, çevresel ve finansal sonuçları üretiyor? Kurumumuzdan beklentiler nedir? Sürdürülebilirlik çalışmalarından ne yarar umuyoruz? gibi sorular yola çıkarken en temel konuları oluşturuyor.

Günümüzde yurttaşlar (tüketiciler), ekonomik bir alışveriş ilişkisi içinde olduğu şirketlerden, bir bütünün parçası olduğunu unutmamalarını; sadece kaliteli ürün ve hizmet sunmakla yetinmemelerini; sadece yasal koşullara uyarak, duyarsız davranmamalarını; iyi yönetişim standartlarını benimsemelerini ve uygulamalarını; stratejik bir yaklaşım belirlemelerini; ülke ve şirket kültürüne, global bağlantılara ve faaliyette bulunduğu sektörün gereklerine uygun davranmalarını; hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerini iyi tasarlamalarını; potansiyel doğrultusunda hep daha iyiyi hedeflemelerini; bütüncül, sistemik ve sürdürülebilir bir etki yaratmalarını; paydaş katılımına açık olmalarını ve çalışanlarını sürece dahil etmelerini; söylediğini yapmalarını, yaptığını söylemelerini bekliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Şirketler

Kurumsal sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, sorumlu yatırım, çalışan gönüllülüğü, tedarik zinciri, hayırseverlik, sosyal inovasyon, tüzel yurttaşlık, sorumlu iş, kapsayıcı iş modelleri, sosyal etki, sosyal girişimcilik gibi çok sayıda farklı kavramla da ilişki içinde.

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma anlayışı şirketlerin karlılıklarını korurken/arttırırken, çevre ve sosyo-ekonomik gelişim perspektifini de göz önünde bulundurmasını zorunlu kılıyor. Toplumların adil ve eşit bir yaşam standartına kavuştuğu, doğa ile uyumlu bir refah içinde yaşadığı, bunu sağlamak için adil ve kapsayıcı bir barış ortamı için tüm kurumların işbirliği yaptıkları, gezegenin sürdürülebilirliğini esas alan bir yaklaşımın benimsenmesini hedef olarak koyuyor.

İşte bu noktada şirketlerin, ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerle toplumsal dışlanmaya maruz kalmış birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayatta yer almalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplum ile bütünleşmelerinin sağlanmasına yönelik sosyal içermeyi hedefleyen rollerinin farkında olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesinde, temel ürün ve hizmetleri düşük gelirlilere sunan veya tedarik zincirlerine çalışan, tedarikçi ya da girişimci olarak düşük gelirlileri dâhil eden kapsayıcı işletmeler ve iş modellerini desteklemeleri bekleniyor.

Şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmesi, şirketin marka değeri, güven ve itibarına olumlu etkisi; orta ve uzun vadede azalan maliyetler ile birlikte kârlılığın artması; nitelikli iş gücünü şirkete çekme, tutma ve motive etme kabiliyeti; yeni iş fırsatları ve inovasyon olanaklarına yönelik farkındalık yaratması; yenilikçi ürün ve hizmetlerin gelişimine katkı sağlaması; sermayeye daha kolay ulaşım; etkin risk yönetimi ve sonuç olarak şirketin ömrünü uzatması gibi bir dizi olumlu sonuçlar doğuruyor.

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam hedefiyle yola çıktık. Gezegenimizin ciddi ekolojik sorunlar yaşamanın öncesinde –hatta yavaş yavaş içinde- olduğu bir sır değil. Gerek çevreci örgütler ve aktivistler gerekse bilim insanları neredeyse her gün bizi uyarıyorlar. Bazen gezegen için bir şeyler yapmayı insan ve toplum için çalışmanın bile önüne koymanız gerekebilir. Çünkü insan ve toplum için yaptığınız şeyler, gezegenin sürdürülebilirliği için tehlike doğuruyor olabilir. Genel olarak çevre ve sürdürülebilirliğin maliyetli olduğu yönünde çoğu zaman yanlış olan bir kanı var. Oysa sosyal inovatif bir yaklaşımla bir yandan çevresel etkinizi azaltabilir, bir yandan da maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Çoğu kurum ve şirket, üretim ve operasyon süreçlerini bildikleri biçimde yapma eğilimindedir. Oysa ihtiyacımız olan şey, yapıp ettiklerimizi başka türlü gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını işletmenin tüm unsurları ile birlikte gözden geçirmek. Çoğu zaman bu bütünlükçü gözden geçirme süreci ile aslında birçok çevresel ve hatta mali etkinin kolayca azaltılabileceğini görmek mümkün.

Peter Senge, şirketler yaşayan organizmalardır, biz sürekli mekanikerler getirmeye devam ediyoruz ama ihtiyacımız olan bahçıvanlar, diyor. Bugün faaliyetlerini anlamlı bir oranda çevresel etki ve kurumsal sürdürülebilirlik üzerinden yeniden yapılandırmayan kurumların uzun vadede yaşama şansları yok. Çünkü bir kurumun içinde bulunduğumuz iletişim çağında gezegene ve yaşam kalitesine zarar vererek müşteri memnuniyeti ve aidiyeti sağlaması imkânsız. Önünde sonunda büyük bir kriz ve eğer ayakta kalmayı başarırsanız büyük bir yeniden yapılanma maliyeti sizi bekliyor demektir. Oysa sosyal inovatif bir kurum yapısı oluşturarak kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarını başlatmak bu maliyeti zamana yayabilir ve ortaya koyduğunuz gelişmeler kısa vadede size her açıdan önemli getiriler sağlayabilir. Bu noktada, kurum yöneticilerinin bugüne kadar çalışmaya alıştıkları benzer perspektife, kaygılara ve alışkanlıklara sahip profesyonellerin yanına süreçlere farklı açılardan bakabilen uzmanlar eklemeleri acil sorumluluklardan biri.

Sosyal İnovasyon Merkezi olarak şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik konularında uzmanlık desteği sağlıyor; kurumun ekonomik, toplumsal ve çevresel etkilerinin belirlenmesi ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesine için gereken sosyal inovatif çözümlerin geliştirilmesine yönelik süreç danışmanlığı sağlıyoruz.

Temel Etkinlikler ve Olası İşbirliği Alanları

Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul