Biz Kimiz?

Hakkımızda

Sosyal İnovasyon Merkezi

Neden Sosyal
İnovasyon?

Toplumları güçlü kılan, zaman karşısında yenik düşürmeyen temel güç yenilenme ve zamana ayak uydurma becerileri. Dün olduğu gibi bugün de gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için temel parametre zamana uyum kapasitesi. Gelişmiş olanlar da dâhil olmak üzere tarihin hiçbir döneminde yenileşme süreçlerini sürdüremeyen toplumların ayakta kalması mümkün olmadı. Tarih boyunca kurulmuş olan devletlerin ve imparatorlukların zamanla güçlerini kaybetmeleri ve tarih sahnesinden çekilmelerinin temel sebebi bu. Birçok gelişmiş toplumun önem ve güçlerini yitirmelerinin de.

Hiçbir ülke ve toplum sorunsuz değil. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. İnsanlık kendi iç dinamikleri ile varolan birçok sorunu çözdüğü gibi, her geçen gün yeni sorunlar da üretiyor. Yüzyıllar, binyıllar geçse de yenileşmeye olan ihtiyaç hiç azalmıyor. Açlık, yoksulluk, hastalıklar gibi bazı sorunlar neredeyse insanlık tarihi kadar eskiyken, küresel ısınma, nükleer tehdit gibi görece yeni sorunlarımız da var.

Öyleyse, ne yapmalı? Nasıl olacak da yaşadığımız sorunları çözecek ve toplumsal gelişme çizgimizi daha ileri götüreceğiz? Kuşkusuz zor bir soru, tek bir cevabı da yok. Ancak son yıllarda öne çıkan yaklaşımlardan biri toplumların inovatif (yenilikçi/yenileşmeci) kapasitelerinin güçlendirilmesi. İnovasyon süreçlerimiz ne kadar gelişirse toplumsal kapasitemizin de o kadar gelişeceğini varsayıyoruz.

İnovasyon oldukça önemli bir kavram. Ancak ülkemizde çoğunlukla, AR-GE, teknoloji ve iş dünyası ile ilgili boyutu ile algılanıyor ve tartışılıyor. Oysa inovasyon, toplumsal sorunların çözümünde de kilit bir role sahip ama tek başına yeterli değil. Zira inovasyonun kendisi bazen toplumsal sorunların temel sorunu. Örneğin, bugün iş dünyasında teknoloji kullanımının arttırılması bir yandan verimliliği arttırır, maliyeti düşürürken; diğer yandan işsizliğin artmasında önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla iş dünyası için yararlı sonuçları olan bir inovasyon süreci, toplumsal sorunların kaynağını oluşturabiliyor.

Ekonomiden çevreye, sağlıktan kültüre, ulaşımdan beslenmeye kadar bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Bu nedenle, yenilikçi bir toplum dediğimizde öncelikle tanımı üzerinde anlaşmamız zorunlu. Yenilikçi toplumu, gezegenle uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam biçimine sahip; mensubu olan bireylerin özgür bir biçimde katılım gösterdiği, ortak bir aklı geliştirmeye hevesli; yenilikçi düşünce ve uygulamaları arayan, deneyen ve teşvik eden bir toplum yapısı olduğu düşüncesi olarak algıladığımızda, aradığımız şeyin, inovatif bir toplumun ötesine geçen sosyal inovatif bir toplum olduğu açıkça görülebilir.

Sosyal İnovasyon
Nedir?

Sosyal inovasyon belirli bir toplumsal sorunun çözümünde inovasyonun kullanılması perspektifi. Bu haliyle bakıldığında inovasyon, prosedürler, kurumlar, yasal süreçler, insan kaynağı ve mali kaynaklar gibi sorunun çözümünde katkı yapan unsurlardan bir tanesi. Ülkemizde toplumsal sorunlara yönelik temel çözüm önermemiz, eğitimdir. Hatta ulusal sloganımız da “eğitim şart” olmuştur ne zaman bir sorun ile karşı karşıya kalsak. Kuşkusuz eğitim toplumların kalkınmasında ve sorunların çözülmesinde önemli bir unsur ancak tek başına yeterli değil.

Einstein, “karşı karşıya kaldığımız sorunlar onları yarattığımız düşünce düzleminde çözülemez” diyor. Yeni yaklaşımlar, kavramlar, stratejiler, örgütlenmeler, yöntemler, kurallar ve uygulamalar sorunun çözümü için bireylerin eğitimi kadar önemli unsurlar. Tek başına insanı değiştirmek yeterli değil. Onun içinde bulunduğu süreç ve ortamı da dönüştürmeniz gerekli. İşte bu nedenle sistemik etkiler üretecek yenileşme çalışmalarına ihtiyacımız var.

Sosyal inovasyon, en genel anlamıyla, karşılanmamış toplumsal sorunların yenilikçi yaklaşımlar ile çözülmesi demek. Toplumsal sorunlar bireysel, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve çevresel boyutları olan birçok etmenin sonucu olarak ortaya çıktığından, çözümler, yani sosyal inovasyon süreçleri de ele alınan soruna ilişkin çok farklı bileşenlere yönelik olabiliyor. Bazen yeni bir ürün, hizmet veya program yaratmak; bazen bir program veya hizmeti sunmak için yeni bir strateji veya yaklaşım sunmak; bazen önceden ihmal edilmiş bir gruba ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir alan açmak; bazense yeni bir fikir, kurum, işgücü kaynağı, organizasyon yapısı, süreç, politika ya da kaynak geliştirme ve iletişim çalışması sosyal inovatif süreçlerin gerçekleştirilebileceği yöntemler olabiliyor.

Kuruluş Hikayemiz

İşte bu bakış açısıyla, Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM)’in kuruluş süreci 2011 yılında başladı. Bir kısmı sivil toplum bir kısmı ise akademik hayatın içinde yer alan çok farklı kesimlerden uzmanın içinde yer aldığı bir tartışma süreci ile merkezin hedefleri ve çalışma alanları belirlendi.

Sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük, sivil toplum kapasite geliştirme alanlarında sosyal inovasyon çalışmaları yapmak, bu alanlarda projeler üretmek, toplumsal araştırmalar yapmak, topluluklar oluşturmak üzere yola çıkan SİM, geride kalan yıllar içinde çok sayıda kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumu ile işbirliği içinde sosyal fayda üretme gayretini sürdürdü.

Kuruluşumuzdan itibaren sivil toplumun enerjisini akademik disiplinle buluşturarak sorunlara farklı boyutları ile birlikte bakabilecek bir buluşma noktası olması hedefiyle çıktımız yolculuğumuz boyunca geliştirdiğimiz, uyguladığımız veya desteklediğimiz yenilikçi fikir ve projeler ile insan, toplum ve gezegene yönelik sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam için katkı verme çabamızı sürdürdük. Projelerin ve etkinliklerin gerçekleşmesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık, etkililik, toplumsal sorumluluk, katılımcılık, paylaşıma açıklık, işbirliği, gönüllülük, etik değerlere bağlılık gibi değerleri her aşamada gözetmeye, içinde bulunduğumuz ve/veya gerçekleştirdiğimiz çalışmaların toplumsal sorunların çözümüne somut katkılar yapan projeler olmasına ve ölçülebilir sonuçlar üretmesine önem verdik.

Karşılanmamış toplumsal sorunların çözümünde çok taraflı bir paydaş ilişkisinin kilit önemi olduğuna inanarak; bu ilişkinin güçlendirilmesi ve paydaşlar arasındaki etkileşimin arttırılması için kolaylaştırıcı rolü oynamaya çalıştık, toplumsal yenileşmeye katkı yapan tüm kişi, kurum ve çalışma ağını paydaşımız olarak kabul ettik. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi incinebilir gruplar başta olmak üzere tüm toplum kesimleri ile birlikte yenilikçi toplumsal çözümler üretirirken; toplumsal yenileşmenin yalnızca yeni fikirler ile gerçekleştirilmediğini; yenileşmeyi ve değişmeyi sağlayan asıl unsurun yeni fikirlere sahip insanların diğer insanlarla beraber ortaya koyacağı çalışma olduğuna inandık. Bu amaçla, gerçek sonuçları olan kapsamlı çözümlerin projeden etkilenen bireylerin doğrudan katılım sağladığı projeler ile gerçekleşeceği kabulü ile yalnızca insanlar için değil, insanlarla birlikte çalışmayı önemsedik.

Sosyal inovasyonun özü sorunlara bakış açımızı değiştirmek, ortak bir düşünme potansiyeli oluşturmak, farklı kişi ve grupları biraraya getirmek. Toplumların değişim ve dönüşüm potansiyeli sınırsız yeter ki doğru koşulları oluşturalım. Einstein ile bitirelim. “Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” diyor Einstein, gelin birlikte, yeni şeyler düşünelim, yeni şeyler söyleyelim, yeni şeyler deneyelim; yeni çözümler elde etmenin tek yolu bu çünkü.

UFKUMUZ

İnsan, toplum ve gezegen
için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam

Amacımız

Var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretecek toplumsal yenileşme projeleri gerçekleştirmek; bu amaçla uğraş veren birey, grup ve kurumların bir araya geldiği bir buluşma noktası olarak insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamaya katkı yapmak

Sosyal İnovasyon Merkezi

Hedeflerimiz

Sosyal İnovasyon Merkezi

Değerlerimiz

Sürdürülebilirlik

Katılımcılık

İşbirliği

Şeffaflık

Toplumsal Sorumluluk

Gönüllülük

Etkililik

Paylaşıma Açıklık

Etik Değerlere Bağlılık

Kapat
Kapat

Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi bir çok alanda inovasyon çalışmaları yaparak çözümler üreten bir grup akademisyen ve sivil toplumcu tarafından kurulmuş bir sosyal girişimdir.

İletişim

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Bahariye Plaza No:62/41 PK34710 Kadıköy, İstanbul